اختلالات رفتاری/ایذائی کودکان و نوجوانان

لجبازی_نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک

علامت اصلی در این دسته از اختلالات، مشکلات رفتاری در زمینه های مختلف است. اختلال رفتار نافرمانی مقابله ای و اختلال سلوک، دو اختلال اصلی این دسته است.

نشانه برجسته اختلال رفتار نافرمانی مقابله ای، لجبازی و بی­ اعتنایی نسبت به خواست مراقبان و بزرگترها است. اختلال عمدتا در محیط خانواده دیده میشود و ممکن است در خارج از خانه کودک مشکلی نداشته باشد. گاهی مشکل در محیط مدرسه هم بروز میکند و در ارتباط با معلمان یا اولیای مدرسه دیده میشود. کودکان مبتلا به این اختلال از دید دیگران کودکان لجباز و سرکشی هستند. برخی از شایع ترین علایم اختلال نافرمانی مقابله ای عبارتند از: از کوره در رفتن، جر و بحـث بـا بزرگترهـا، نافرمـانی فعالانه، عدم سازش با اصول یا درخواست های بزرگترها، آزار عمدی دیگران، سرزنش دیگران برای خطاها و اشتباهات خود، فحش و ناسزا و زودرنجی. این کودکان علی رغم داشتن هوش کافی، به عدم مشـارکت، مقاومـت در مقابـل توقعات خارجی و اصرار بر حل مشکلات بدون کمک دیگران مبادرت می کنند. کودکان مبتلا به اختلال نافرمـانی مقابلـه ای غالبـا بـه خشونت های جسمی یا رفتار تخریبی قابل ملاحظه دست نمی زنند اما میزان حملات کـج خلقـی کـودک، رد فعالانـه همکاری با دیگران و رفتارهای مزاحمت آمیز در مقایسه با افراد هـم سـن از میـزان مـورد انتظـار بـالاتر اسـت. ایـن کودکان غالباً تنها و بدون دوست بوده و روابط انسانی برای آنها رضایت بخش نیست. مسایل ثـانوی کـه کودکـان یـا نوجوانان مبتلا به این اختلال ممکن است با آن مواجه شوند عبارتند از: پایین بودن احترام به نفس، تحمل کم و خلق افسرده. در نوجوانان گاهی سوء مصرف الکل و مواد روان گردان نیز مشاهده می شود. خصوصیات اختلال در مقابل همسـالان و یا افراد بالغی ظاهر می شود که کودک به خوبی با آنها آشناست.

لجبازی

دلایل بروز اختلال نافرمانی مقابله ای

بر اساس مطالعات عوامل محیطی در ایجاد اختلال نافرمانی مقابله ای نقش گسترده ای دارد. شواهد کمی نقش عوامل ژنتیک را در بروز این اختلال نشان می دهد. عوامل محیطی زیر در بروز نافرمانی کودکان در خانواده نقش دارد:

محیط زندگی پرتنش مثل دعوا و مشاجره مکرر والدین

پرخاشگری و روش های تربیتی سخت گیرانه والدین

قانون ها و درخواست های متناقض والدین یا عدم هماهنگی تربیتی والدین که پیام های متناقضی به کودک می دهد.

عدم توجه و محبت کافی و نادیده گرفتن کودک در خانواده.

تنبیه کردن مکرر بدون توضیح منطقی دلایل تربیتی به کودک.

لجبازی

راهکارهایی برای کنار آمدن با کودکانی که اختلال نافرمانی مقابله ای دارند

درمان اولیه اختلال نافرمانی مقابله ای، انجام مداخله های خانوادگی برای تسهیل آموزش والدین در ایجاد مهارت‌های مورد نیاز برای کودک است. درمان اصلی این اختلال غیردارویی است و مبتنی بر تقویت رفتارهای مناسب و نادیده گرفتن یا عدم تقویت رفتارهای نامطلوب است.

رفتارهای مثبت کودکتان را بشناسید و انها را ستایش کنید. تا جایی که می توانید به صورت جزئی رفتارش را بیان و تشویق کنید. مثلا: واقعا خوشم امد که امشب اسباب بازی هایت را جمع کردی.

رفتار خودتان باید الگوی فرزندتان باشد پس طوری رفتار کنید که انتظار دارید او رفتار کند.

دعوا نکنید و از نزاع بر سر قدرت اجتناب کنید. اگر اجازه دهید هر چیزی به نزاع قدرت تبدیل خواهد شد.

قواعد و حدود را وضع کنید و عواقب منطقی عدم رعایت این حدود را دائما گوشزد کنید.

یک برنامه روزانه برای کودکتان تعیین کنید. از کودکتان هم بخواهید تا به شما در تدوین ان کمک کند.

با یکدیگر وقت بگذرانید. یک برنامه دائمی هفتگی داشته باشید که با فرزندتان وقت بگذرانید.

با کمک همسر و سایر اعضای خانواده قواعد مناسب و دائمی برقرار کنید.

یکی از کارهای خانه را به کودکتان بسپارید و به او نشان دهید که ان کار انجام نخواهد شد اگر او انجامش ندهد. بسیار مهم است که برای کودکتان تکلیفی تعیین کنید که اسان باشد و به تدریج ان را با تکالیف سخت ترکیب کنید. دستورالعمل های روشن و واضح بدهید.

وقتی قواعد و انتظارات جدیدی وضع می کنید رفتارهای کودک ممکن است موقتا بدتر شوند. ولی با سماجت و استمرار نتیجه تلاش خود را خواهید دید و رفتار و روابط کودکتان بهبود خواهد یافت.

لجبازی

اختلال سلوک مجموعه ای از رفتارهای ثابت شامل نقض قوانین، هنجار شکنی و پرخاشگری علیه دیگران است. در واقع در اختلال سلوک علامت اصلی زیر پا گذاشتن قانون و حقوق دیگران است. تخریب اموال دیگران، پرخاشگری، دزدی و فریب کاری جزو علایم این اختلال است. تعدادی از افراد مبتلا به این اختلال بعدها به اختلال شخصیت ضداجتماعی مبتلا خواهند شد. دو ویژگی مهم اختلال سوک شامل رفتارهای پرخاشگرانه و تخریبی و نقـض قـوانین و حقـوق دیگـران اسـت سـایر خصوصیات این اختلال عبارتند از وارد کردن تعرض جنسی بـه خـود یـا دیگـران، پرخاشـگری نسـبت بـه افـراد یـاحیوانات، بی اعتنایی، بد دهنی، تخریب اموال، فریب کاری و دزدی، نقض قوانین، دروغگویی مستمر، گستاخی و گاهی پرخاشگری جنسی، در جریان مصاحبه، این افراد پرخاشگر، متخاصم و عصبی کننده هسـتند و نسـبت بـه ارزیابی کننده نفرت و ستیزه جویی آشکار را ابراز می کنند. قلدری کردن، تهدید یا ترساندن دیگران و بیرون مانـدن از منزل علی رغم ممانعت والدین قبل از سیزده سالگی، سه فاکتور مهم برای تشخیص اختلال سلوک محسوب می شوند.

سلوک

دلایل بروز اختلال سلوک

دلیل مشخصی برای اختلالات سلوک تعیین نشده است ولی ترکیبی از عوامل زیستی، ژنتیکی، محیطی، روانی و اجتماعی می‌تواند در بروز و تداوم آن نقش داشته باشد. برخی از مطالعات به وجود نقص و آسیب در برخی مناطق مغزی و تنظیم نبودن مواد شیمیایی مغز (انتقال‌دهنده‌های عصبی) به عنوان دلیلی برای بروز این اختلال اشاره می‌کنند. برخی سابقه بروز این اختلال و نیز سایر اختلالات اضطرابی، خلقی و شخصیتی در سایر افراد خانواده را با بروز اختلالات سلوک مرتبط می‌دانند.

خطر ابتلا به اختلال سلوک در کودکانی که یکی از والدین یا مراقبین آنها به اختلال شخصیت ضد‌اجتماعی، وابستگی به الکل، اختلالات خلقی، اسکیزوفزنی مبتلا هستند یا در کودکی اختلال بیش‌فعالی همراه با عدم توجه یا اختلال سلوک داشته اند، بیشتر است. وضعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، قرار داشتن زیر خط فقر، وضعیت نامناسب مسکن، بیکاری یک یا هر دو والدین، تحصیلات پایین والدین و احـساس ناامنی در محیط خانواده و مدرسه، از جمله عوامل اجتماعی موثر در شدت گرفتن این اختلال است.

سلوک

راهکارهایی برای کنار آمدن با کودکانی که اختلال سلوک دارند

به طورکلی بر نامه های درمانی در کاهش علایم آشکار اختلال سلوک نظیر پرخاشگری، مؤثرتر از علایم پنهان نظیر دروغگویی یا سرقت هستند. اعتقاد بر این است که راهبردهای درمانی که معطوف به افزایش رفتارهای اجتماعی و کفایت اجتماعی هستند، مثل آموزش مهارت های زندگی، سبب کاهش رفتار پرخاشگرانه میشود.هر چه این مهارت های در سنین پایین تر آموخته شوند؛ تاثیر بیشتری دارد. جدول ثبت رفتار نیز که شامل تشویق رفتارهای مثبت است تاثیر بسزایی در کودکان داداری مشکلات رفتاری دارد.

از آنجا که مدیریت رابطه متقابـل والــدین ونوجــوان، خــط اول درمــانی در بســیاری از  اخــتلال هــای رفتاری کودکان ونوجوانان محسوب میشود؛ درمـان هـای رفتـاری در اصلاح روابط والدین فرزندان در اختلال سلوک ضـروری اسـت عوامل خانوادگی ماننـد مشـکلات روانـی والـدین و شـیوه هـای تربیتی ناکارآمد، در رشد و حفظ علایم اختلال سلوک در نوجوانان نقش مهمی دارند؛ لذا مـداخلاتی کـه والـدین را مـورد هـدف قـرار دهند از جمله روش هـای مـوثر بـرای پیشـگیری و نیـز درمـان اسـت.

بیش-فعالی

 

 

تبلیغات

انتخاب دکتر زیبایی برای انجام جراحی های مد نظر شما متناسب با بودجه فردی، سلیقه شخصی و میزان تبحر در کنار دسترسی آسان به پزشک امروزه به یک چالش مهم در دنیا تبدیل شده است، نگران نباشید دکتر زیبایی در ارائه خدمات جراحی و مشاوره رایگان در کنار شماست!!! مهم نیست کاندید عمل بینی هستید یا کاشت مو یا اینکه در کدام شهر هستید و چه سنی دارید، فقط کافیه با دکتر زیبایی تماس حاصل فرمایید.

مشاوره روانشناسی

مشاوره خانواده

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن