اختلال یادگیری

این دسته از اختلالات عمدتاً به صورت ناتوانی در یادگیری خواندن، نوشتن و درک ریاضیات بروز میکند و کودک در آزمون های عملکرد تحصیلی ضعیف عمل میکند. توانایی تحصیلی و گفتاری این کودکان متناسب با سن آن‌ها نیست. اختلال یادگیری در صورت وجود همزمان ناتوانی ذهنی و اختلال بیش‌فعالی و کم ­توجهی باید بیش از حدی باشد که با نقایص هوشی و توجه در این کودکان توجیه میشود. از نظر بالینی این کودکان سطح پایینتری از عملکرد تحصیلی نسبت به عملکرد هوشی خود دارند.

یادگیری

این اخـتلال ممکـن اسـت خود را به صورت ناتوانی در شنیدن، فکر کردن، صحبت کردن، خواندن، نوشتن، هجی کردن یا انجـام محاسـبات ریاضی نمایان سازد. این تعریف کودکانی را که مشکلات یادگیری ناشی از معلولیت های بینایی، شنوایی یـا حرکتـی، عقب ماندگی ذهنی، نابسامانی های عاطفی یا محرومیت های محیطی، فرهنگی یـا  اقتصـادی دارنـد، شـامل نمـیشود. اضافه می گردد ناتوانی یادگیری ناشی از هوش پـایین نیسـت بـه عبـارت دیگـر دانـش آمـوزی دارای نـاتوانی یادگیری است که:

دارای بهره هوشی متوسط و بالاتر است.

از نظر حواس مختلف ( بینایی و شنوایی و… ) سالم است.

از امکانات محیطی و آموزشی نسبتا ٌ مناسبی برخوردار بوده.

مشکل رفتاری حاد ندارد.

از نظر پیشرفت درسی با توجه به سن و هوش از سایر همسالان خود عقب تر است.

عملکرد تحصیلی پایین.

اختلالات زبان شامل : اختلال در زبان درونی، زبان دریافتی، وارونگی کلمات و…

پاسخ نامربوط به موضوع مورد بحث

حواس پرتی و فراموشی جزئیات مهم

دست پاچگی

عدم هماهنگی چشم و دست

اعتماد به نفس پایین

فقدان انگیزه

مداومت کاری

تأخیر در انجام و اتمام کارها

حرکات چشمی نا منظم

فراخنای کوتاه حافظه

یادگیری

انواع اختلالات یادگیری

ناتوانی در خواندن: Dyslexia

توانایی خواندن کودکانی که اختلال خواندن دارند در زمینه‌های میزان خواندن، دقت خواندن و درک مطلب پایین است، و اغلب با مشکل در هجی کردن، ضعف نوشتن و تاخیر کلام، همراه است. مشکلات خواندن از اساسی ترین مشکلاتی است که کودکان مبتلا به ناتوانی یـادگیری بـا آن مواجـه هسـتند، زیرا کودکی که نمی تواند بخواند شـانس بسـیار کمـی بـرای موفقیـت در مدرسـه دارد. عـلاوه بـر آن گـاهی دشواری های خواندن این کودکان با مشکل هجی کردن نیز همراه است. ناتوانی در خواندن، اختلالی است که به رغم تجارب کلاسی متعارف، شخص در کسب مهارتهای زبانی خواندن و هجی کردن کـه متناسـب بـا توانـایی هوشی اش باشد، عاجز است.

ناتوانی  در ریاضیات: Dyscalculia

اختلال ریاضی با مشکل در محاسبات و منطق ریاضی مشخص میشود. این کودکان معمولاً در یادگیری نام اعداد، به­ خاطر آوردن نشانه های جمع و تفریق، یادگرفتن جدول ضرب و انجام جمع اعداد با مشکل روبرو هستند. ناتوانی در ریاضیات عبارت است از اختلال در توانائی های ریاضیات که در اثـر آسـیب ارثـی، فراینـدهای رشـدی مراکز مغز که زمینه رشد توانایی های ریاضی است، به وجود می آید. کودکان مبتلا بـه نـاتوانی در ریاضـیات در زمینه درک روابط فضایی دچار مشکل شدیدند.

ناتوانی در بیان کتبی یا نوشتن: Dysgraphia

در اختلال نوشتاری، نقص اساسی در توانایی های نوشتن است. این کودکان بدخط هستند. حروف را وارونه می نویسند و در نوشتن کلماتی چون خواندن مشکل دارند. اگر در دیکته کودکی به جای خواندن، “خاندن” دیدید باید به این اختلال شک کرد. البته بدیهی است وجود تنها یک اشتباه مطرح‌کننده اختلال یادگیری نیست. اختلالات یادگیری معمولاً در همان سالهای اولیه دبستان مورد توجه قرار میگیرد و در صورت آگاهی کافی تشخیص داده میشود. فرایند نوشتن پیچیده است و به مهارت ها و توانایی های مختلفی بستگی دارد و مستلزم درک صحیحی از الگوهای نمادین نوشتاری است. مهارت نوشتن با کارکرد حرکتی چشـم و همـاهنگی حرکـات ارتبـاط دارد، همچنـین مستلزم هماهنگی حرکتی چشم و دست، کنترل بازو، دست و عضلات انگشت است. مشکلات نوشتن اکثرا  در بین کودکان دارای صدمات مغزی، آسیب های خفیف مغزی و کودکان مبتلا به ناتوانی یادگیری دیده می شود.

ناتوانی در نوشتن شامل : ناتوانی در املاء نویسی، دست خط و انشا نویسی می شود.

مهارت املانویسی یکی از مهارت های مهم زبان نوشتاری است که نوشتن نیمه فعال محسوب مـی شـود. امـلا یک کلمه پیچیده تر و دشوارتر از خواندن آن است چرا که در خواندن، نشانه ها و حـروف الفبـا در بازشناسـی کلمه وی را یاری می کنند اما در نوشتن دانش آموز باید بر روابط آواهـا و نشـانه هـا، تجزیـه واژه هـا و نحـوه ترکیب عناصر متشکله آن آگاهی و مهارت کامل داشته باشد.

یادگیری

علل ناتوانی های یادگیری:

گرچه ویژگی هایی مانند دشواری در خواندن دقیق، روانـی یا سیالی، هجـی کـردن، نوشـتن، سـازماندهی، بیـاد سـپاری اطلاعات و دشواری در سرعت پردازش، وجود دارند کـه مـی تواننـد بـا نارسـاخوانی همـراه شـوند، پاسـخ ایـن مشکلات در دستان معلم و مدرسه است. نارساخوانی با فضا و محیط آموزشی ارتباط بسیار نزدیکی دارد. برخـی از فضاهای آموزشی به شیوه مانوس با نارساخوانی شکل گرفته اند یعنی انتظارات، تکـالیفی کـه در نظـر گرفتـه می شوند، مواد و موضوعات آموزشی ارائه شده و اینکه اطلاعات چگونه ارائه می شوند، همگی متناسب با دانـش آموزان نارساخوان است. این امر می تواند برای کاستن از تاثیر نارساخوانی روی افراد، گسترش یابد.

اما جهت شناسایی و سبب شناسی ناتوانی های یادگیری، سوالاتی در زمینه های زیر پرسیده شده و نتـایج آن مـوردبررسی قرار می گیرند:

ضعف عوامل آموزشی:

آیا کودک به هر دلیل خاصی، تعداد زیادی از روزهای مدرسه غایب بوده است؟ آیا آموزش او به هر دلیلی، مختل بوده است؟

آیا بدون مداخله آموزشی (کلاس تقویتی، معلم خصوصی و…) سابقه مردودی وجودداشته است؟ آیا کودک توسط معلمین یا دیگر کارکنان مدرسه مورد سوءرفتار و تنبیه بدنی قرار گرفته است؟ آیا کودک توسط آموزگاری ناشایسته آموزش داده شده است؟

یادگیری

عوامل محیطی 

عوامل محیطی بسیاری وجود دارد که می تواند به پیچیدگی ناتوانی های یادگیری بیفزاید و حتـی شـاید سـبب ساز آن باشد. از جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

جدایی طولانی کودک از والدین بویژه مادر، به هر دلیل (این جدایی در دوران نوزادی تاثیرات شدیدی بر رشد کودک دارد).

بیماری، ضعف و  ناتوانی شدید و طولانی در دوران نوزادی یا سالهای اولیه زندگی کودک

کودکی که مورد بی توجهی قرار گرفته و از تاثیر و همراهی متقابل والدین، بزرگسالان یا سایر کودکان در لحظات یا فرصتهای موثر زندگی شدیدا محروم می شود.

عوامل روانی 

امکان دارد کودکان مبتلا به ناتوانی های یادگیری در عملکردهای روانی پایه چون ادراک، حافظـه و شـکل دادن بـه مفاهیم اختلال داشته باشند.

عوامل فیزیولوژیکی 

بسیاری از متخصصان بر این باورند که علل اساسی و عمده ناتوانی های یادگیری آسیب دیـدگی مغـزی، شـدید یـا جزیی و صدمه وارده به دستگاه عصبی و مرکزی است.

عوامل ژنتیکی 

شواهدی در دست است که نشان می دهد ناتوانی های یادگیری احتمالا در برخی خـانواده هـا بـیش از دیگـران دیده می شود در واقع عوامل ژنتیکی در شمار وسیعی از ناتوانی های یادگیری نقش دارد.

عوامل بیوشیمیایی

اختلال های گونـاگون متـابولیکی در حکـم عـواملی هسـتند کـه موجـب نـاتوانی هـای یـادگیری مـی شـوند مثـل هایپوگلیسمی، کم کاری تیروئید و …

عوامل پیش، هنگام و بعد از تولد

تاخیر رشد 

نقص جزیی در کار مغز 

درمان اختلال یادگیری

این کودکان معمولاً با مشکلات تحصیلی جدی روبرو هستند که ممکن است با همین شکایت مراجعه نمایند. معمولاً این اختلالات از نظر پنهان مانده و کودک سال‌ها مشکل تحصیلی را خواهد داشت. لذا تشخیص زودهنگام و ارجاع به موقع کودک برای انجام مداخلات درمانی میتواند از مشکلات بعدی پیش‌گیری نماید.

درمان اختلال یادگیری مبتنی بر آموزش و تمرین مداوم است. بازخورد مثبت به کودک زمینه را برای پیشرفت بهتر وی و عملکرد مناسب تر اجتماعی و تحصیلی مهیا میسازد.

یادگیری

 

تبلیغات

انتخاب دکتر زیبایی برای انجام جراحی های مد نظر شما متناسب با بودجه فردی، سلیقه شخصی و میزان تبحر در کنار دسترسی آسان به پزشک امروزه به یک چالش مهم در دنیا تبدیل شده است، نگران نباشید دکتر زیبایی در ارائه خدمات جراحی و مشاوره رایگان در کنار شماست!!! مهم نیست کاندید عمل بینی هستید یا کاشت مو یا اینکه در کدام شهر هستید و چه سنی دارید، فقط کافیه با دکتر زیبایی تماس حاصل فرمایید.

مشاوره روانشناسی

مشاوره خانواده

منبع
سنجش برتر
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن